• English
  • Polski
 

Metody badawcze


1. PowerPress1 - EN 13555:2014 - wyznaczanie wielkości mechanicznych

Stanowisko badawcze do wyznaczania charakterystycznych parametrów uszczelek Qsmax, EG, PQR zgodnie z normą EN 13555:2014. Badania przeprowadzane są w temperaturach pokojowych i podwyższonych, aż do 800oC. Badania mogą być wykonywane pod zmiennym obciążeniem i temperaturą. Wyznaczone parametry współczynniki obliczeniowe stosowane są wprost do obliczeń połączeń kołnierzowo śrubowych prowadzonych wg norm EN 1591-1:2009 i …:2013. Na stanowisku możliwe jest prowadzenie innych badań polegających na wyznaczeniu współzależności wielkości takich jak: zmiana grubości materiału, siła nacisku i temperatura.


Ogólny widok stanowiska badawczego.


Badanie w temperaturze 800oC. Widoczne rozgrzane uszczelnienie i powierzchnie przylgowe.

w górę


2. PowerPress 2 - EN 13555:2014 - wyznaczanie szczelności

Stanowisko badawcze służące do wyznaczania poziomu przecieku zgodnie z algorytmem opisanym w normie EN 13555:2014. Badania prowadzone są w temperaturze  pokojowej, pod zmiennym obciążeniem. Określane są wielkości Qsmin(L) i Q min(L). Ciśnienie badawcze helu może  sięgać  160  bar. Wyznaczone wartości  współczynników stosowane są wprost do obliczeń połączeń kołnierzowo śrubowych prowadzonych wg normy EN 1591-1:2009 i …/2013. Na stanowisku możliwe jest  prowadzenie innych badań polegających na wyznaczeniu współzależności wielkości takich jak: siła nacisku, ciśnienie i przeciek. Ciągły pomiar przecieku wykonywany jest metodą próżniową, za pomocą spektrometru helowego.


Widok ogólny stanowiska do badań przecieku.


Przykładowy wykres zależności przecieków od obciążeń uszczelnienia.

w górę


3. Stanowisko PowerPress 3+; standardy EN 13555:2014 i ASTM F3149-15 - wyznaczanie szczelności i wielkości mechanicznych uszczelek

Nowe stanowisko badawcze służące do wyznaczania poziomu przecieku w podwyższonych temperaturach oraz wyznaczania wielkości mechanicznych uszczelek zgodnie z algorytmem opisanym w normie EN 13555:2014-08. Wykorzystywane również do wyznaczania współczynników obliczeniowych wg ASTM F3149-15 służących do wykonywania obliczeń połączeń kołnierzowych wg ASME Code s. VIII. Prasa łączy możliwości obu starszych stanowisk PowerPress 1 i PowerPress2. Dodatkowo istnieje możliwość badania uszczelek klasowych NPS 4 class 300. Badania - również szczelności(!) - mogą być prowadzone w temperaturach pokojowej oraz podwyższonych aż do ok. 600 oC, pod zmiennym obciążeniem. Określane są wielkości Qsmax, EG, PQR, ΔeGcI, Qsmin(L), Q min(L) oraz m i y. Ciśnienie badawcze helu może  sięgać  160  bar. Wyznaczone wartości  współczynników stosowane są wprost do obliczeń połączeń kołnierzowo śrubowych prowadzonych wg normy EN 1591-1:2009 i …/2013. Na stanowisku możliwe jest  prowadzenie innych badań polegających na wyznaczeniu współzależności w funkcji czasu wielkości takich jak: siła nacisku, temperatura, ciśnienie, przeciek, zmiana grubości uszczelki. Ciągły pomiar przecieku wykonywany jest metodą próżniową, za pomocą spektrometru helowego.


Widok ogólny stanowiska PowerPress 3+.


Przykładowy wykres zależności przecieków od obciążeń uszczelnienia w temperaturze 100oC.

w górę


4. ASTM F 3149-15 – wyznaczanie współczynników m i y

Nowa metoda wyznaczania współczynników obliczeniowych uszczelek płaskich dla potrzeb algorytmów obliczeniowych ASME Code s. VIII i europejskich EN 13445-3 oraz EN 13480-3. Metoda opiera się na wyznaczeniu charakterystyki obciążenie uszczelki - poziom przecieku. Testy wykonywane są na prasach takich jak te wykorzystywane do badań wg EN 13555. Zmieniony jest algorytm zadawania obciążeń.


 

5. ASTM F 38-00 B - wyznaczanie relaksacji i pełzania

Metoda pozwala na określenie wielkości relaksacji wraz z pełzaniem. Badanie odbywa się na odpowiednim oprzyrządowaniu, a stosowane w badaniach temperatury to RT (temperatura pokojowa), 100 i 200oC lub inna do 400oC. Ze względu na charakter i konstrukcję samego stanowiska badawczego, niemożliwe jest badanie konstrukcji uszczelek, a jedynie wycinków z materiałów stosowanych na uszczelnienia płaskie. Stanowiska umożliwiają prowadzenie badań na różnych materiałach, od miękkich elastomerowych po czysto metalowe. Celem badań jest liczbowe określenie reologicznych zachowań materiału, głównie w temperaturach podwyższonych.


Ogólny widok stanowiska

w górę


6. ASTM F 36 – 03 - wyznaczanie ściśliwości i powrotu elastycznego

Stanowisko służy do określania wartości ściśliwości materiałów miękkich wykorzystywanych w budowie uszczelnień. Pozwala także na wyznaczenie powrotu elastycznego i energii odkształcenia. Zarówno wielkości ściśliwości jak i powrotu elastycznego mają fundamentalne znaczenie w procesie doboru uszczelnienia płaskiego. Mówią one, w jakim stopniu uszczelka jest w stanie „dopasować się” do powierzchni przylgowej oraz jak będzie ona pracować w warunkach ruchu i związanych z tym przemieszczeniami elementów złącza.


Ogólny widok stanowiska.

w górę


7. ASTM F 1574-03a - Standardowa metoda badania wytrzymałości uszczelek na ściskanie w podwyższonych temperaturach.

Celem badania jest wyznaczenie wielkości charakterystycznych związanych ze zmianą grubości uszczelki po ekspozycji na podwyższoną temperaturę. W szczególności wyznacza się: procentową wartość zmniejszenia grubości uszczelki pod danym obciążeniem, procentowo końcową wartość grubości próbki, procentową zmianę szerokości pierścienia uszczelki. Wyniki badania dają informacje co do jakości zbadanej uszczelki oraz możliwość jej porównania z innymi produktami.


Wykres przykładowego przebiegu odkształceń uszczelki.

w górę


8. Stanowisko do wyznaczania poziomu przecieku uszczelek płaskich wg VDI  2440 (wymagania TA Luft)

Stanowisko wykorzystywane do wyznaczania przecieku uszczelek płaskich. Wyniki są porównywane z wymaganiami przepisów VDI 2440 i TA-Luft i, jeśli są spełnione, laboratorium wystawia certyfikat na zgodność przecieków z wymaganiami przepisów TA Luft. Po wygrzaniu przez 24 h skręconego złącza kołnierzowego w temperaturze odpowiedniej do materiału uszczelki (do 400oC), badanie szczelności przebiega w temperaturze pokojowej. Ciśnienie medium (hel) wynosi 1 bar. Pomiar przecieku odbywa się metodą próżniową, za pomocą spektrometru helowego.


Widok stanowiska po skręceniu przed procesem wygrzewania.


Widok stanowiska podczas pomiaru przecieku.

w górę


9. Stanowisko do wyznaczania poziomu przecieku uszczelnień dławnicowych wg VDI 2440 (wymagania TA Luft)

Stanowisko wykorzystywane do wyznaczania przecieku uszczelnień dławnicowych i określania, czy spełniają one kryteria szczelności zawarte w standardach VDI 2440 i w przepisach ochrony powietrza TA Luft. Laboratorium wystawia certyfikaty na zgodność przecieków z wymaganiami przepisów TA Luft. Pomiar przecieku przebiega w temperaturach do 500oC i po wykonaniu pewnej założonej liczby cykli ruchu trzpienia góra / dół. Wielkością zadaną w badaniu są także naprężenia wzdłużne na pakunku oraz ciśnienie medium, którym jest hel. Ciągły pomiar przecieku wykonywany jest metodą próżniową, za pomocą spektrometru helowego.


Widok ogólny stanowiska.


Przebieg badania uszczelnienia dławnicowego.

w górę


10. Stanowisko do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów uszczelniających

Stanowisko do wyznaczania rezystancji materiałów uszczelniających wg PN-EN 61340-2-3. Służy do określenia wielkości rezystancji i rezystywności skrośnej i powierzchniowej wszelkich materiałów, w tym głównie tych, które są wykorzystywane w technice uszczelniania. Wyznaczone dane są pomocne podczas doboru uszczelnień w procesie projektowania urządzeń pracujących w środowiskach opisanych w Dyrektywie ATEX.


Pomiar rezystancji materiału włóknisto-elastomerowego.

w górę


11. Wyznaczanie wartości emisji

Usługa polega na wyznaczeniu szczelności helowej (lub z pomocą azoty zmieszanego z helem) części instalacji ciśnieniowej lub zbiornika ciśnieniowego. Można rozróżnić dwie stosowane odmiany tej metody. Pierwsza polega na wykorzystaniu metody próżniowej, w której całość badanego fragmentu instalacji lub jej część jest zamknięta w szczelnym pojemniku. Spektrometr helowy, wykorzystywany do pomiaru emisji, wytwarza w pojemniku próżnię i wyłapuje cząstki helu przenikające przez części urządzenia ciśnieniowego. Druga metoda polega na "obwąchiwaniu" sondą miejsc urządzenia, które potencjalnie mogą powodować przecieki (złącza, wyczystki, smarownice, spawy itp.). Detektorem przecieku jest też spektrometr helowy. Za badania sporządzany jest dokładny raport zawierający informacje o miejscach i ujęciu ilościowym przecieku.

w górę


12. SpetoValve - Sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa

Badanie otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest niejednokrotnie problematyczne i uciążliwe dla użytkowników, ponieważ wymaga zatrzymania pracy instalacji, opróżnienia jej z medium, zdemontowania zaworu, zainstalowania go na stanowisku pomiarowym oraz ponownego montażu na instalacji. Usługa SpetoValve jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych klientów w zakresie wykonywania testu zaworów bez przerywania pracy instalacji, w znacznie krótszym czasie, niż w przypadku metody tradycyjnej. Okresowa kontrola otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest działaniem obowiązkowym, regulowanym przez przepisy prawne. Brak konieczności demontażu zaworów ma niebagatelne znaczenie dla płynności pracy całego zakładu: nie powoduje przestojów oraz pozwala znacznie ograniczyć koszty kontroli. Po jej zakończeniu klient otrzymuje szczegółowy raport z wykonanej usługi. Usługę SpetoValve można wykonywać na niemal wszystkich mediach (z wyjątkiem niektórych mediów krystalizujących), również w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”.
Badania mają na celu sprawdzenie poprawności działania nastawy zaworu bezpieczeństwa znajdującego się na instalacji w zakładzie i podczas ruchu, bez potrzeby demontażu i zdejmowania zaworu z instalacji.
W zakres czynności badawczych wchodzą: kontrola warunków dopuszczających prowadzenie badania, postępowanie badawcze, sporządzenie sprawozdania.
Usługa dedykowana jest m.in. dla energetyki cieplnej i zawodowej, gazownictwa, przemysłu chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego oraz górnictwa naftowego.

Wygląd stanowiska badawczego zamontowanego na zaworze.

Przykładowy wykres z przebiegu badania zaworu bezpieczeństwa.

w górę


 

Program obliczeniowy EUROPARTNER® zaawansowane narzędzie do projektowania złącz